VII Test Coopera

Rybnicka Grupa Biegowa serdecznie zaprasza dzieci i dorosłych na VII test Coopera, zapisy na miejscu od 15.30 - 17.00.

Regulamin: I. CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Rybnika i okolic bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa.
Zawodnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni.

II. ORGANIZATORZY
Rybnicka Grupa Biegowa "Pędzimy Razem" oraz MOSiR Rybnik
Osoba do kontaktu – Tomasz Dwornicki 603211077, Marek Podeszwa 690507886

III. TERMIN I MIEJSCE
12 maja 2018 r. godz. 16.00 start I serii
Stadion lekkoatletyczny MOSiR w Rybniku przy ul. Gliwickiej.
Biuro Zawodów czynne w dniu imprezy od godziny 15.30, znajdować się będzie na stadionie, przy wejściu na bieżnię od strony ulicy Żużlowej.
Serie będą puszczane co ok. 20 min w grupach 15 – 20 osobowych póki będą chętni.

IV. UCZESTNICTWO
Każdy uczestnik Rybnickiego Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Testu i musi go przestrzegać.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Należy tego dokonać najpóźniej na 15 minut przed startem.
Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Warunkiem dopuszczenia do biegu uczestnika pełnoletniego będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu, zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze Zawodów i Oświadczenie o wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Zawodnicy muszą posiadać numery startowe w trakcie zawodów.
W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo posiadanie zezwolenia na udział w Teście podpisanego przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność.
Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Rybnickim Teście Coopera, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik do Regulaminu, tak samo wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w Biegu stanowi Załącznik do Regulaminu.
Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika.
Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w dniu startu w Biurze Zawodów, od godz. 15.30.
Udział w Teście jest bezpłatny.

VI. KLASYFIKACJA
Podczas Rybnickiego Testu Coopera prowadzona będzie klasyfikacja OPEN, kobiet oraz mężczyzn i poszczególnych kategorii wiekowych.
Oficjalne wyniki będę opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej www.mosir.pl oraz fanpage'u wydarzenia na facebooku.

VII. ŚWIADCZENIA
Wszyscy uczestnicy, otrzymają:
- imienny certyfikat ze swoim wynikiem,
- napój oraz poczęstunek po biegu.
W trakcie zawodów będzie odbywać się konkurs z nagrodami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika.
Zasłanianie numeru startowego w całości lub w części grozi dyskwalifikacją.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień tegoż Regulaminu.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.Nasi partnerzy: